Všeobecné zmluvné podmienky služieb

Všeobecné zmluvné podmienky služieb BA Centrum Slovakia, s.r.o.

 

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom internetových služieb a Zákazníkom.
 2. Prevádzkovateľom internetových služieb (ďalej len “Služby”) je spoločnosť BA Centrum Slovakia s.r.o., IČO 45643539, so sídlom Klincová 37/B, Bratislava 821 08, zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Bratislave v oddieli vložke 66257/B, prípadne ďalšie spoločnosti patriacich do skupiny BA Centrum Slovakia s.r.o.
 3. Ďalšími spoločnosťami patriacimi do skupiny BA Centrum Slovakia s.r.o. sa majú na mysli všetky obchodné spoločnosti s obdobnou akcionársku štruktúrou, prípadne iné obchodné spoločnosti BA Centrum Slovakia s.r.o. patriace do majetkovo prepojené skupiny s BA Centrum Slovakia s.r.o., a to vrátane dcérskych alebo sesterských spoločností. Keďže výpočet týchto spoločností sa v čase môže meniť, tak sú deklarované len takto všeobecne. Zoznam konkrétnych spoločností je vždy uvedený v aktuálnej podobe na internetových stránkach BA Centrum Slovakia s.r.o. a to súčasne s týmito VOP. Prevádzkovateľom sú niektoré z firiem skupiny BA Centrum Slovakia s.r.o.. O konkrétnom právnom vzťahu konkrétnej spoločnosti voči Zákazníkovi rozhoduje (u platených služieb) skutočnosť kto vystavil daňový doklad k poskytnutým službám poskytnutých Zákazníkovi. Ak nedošlo k fakturácii, tak je Prevádzkovateľom vyššie uvedená materská spoločnosť BA Centrum Slovakia s.r.o..
 4. Zákazníkom sa stáva svojprávna fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorí Zmluvu. K uzavretiu zmluvy dôjde vyplnením objednávky na stránkach “hosting.mirga.sk” či na “client.mirga.sk” (alebo iných stránkach skupiny BA Centrum Slovakia s.r.o.) na niektorú z ponúkaných služieb Prevádzkovateľa a súčasne riadnym zaplatením sumy podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa, popr. zriadením služby ak ide o službu bezplatnú. Objednaním služby Zákazník prejavuje súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami (VOP). Pri objednaní obdrží Zákazník od prevádzkovateľa prihlasovacie údaje do zákazníckeho účtu BA Centrum Slovakia s.r.o.. Zákazníkom – spotrebiteľom sa rozumie svojprávna fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom pre svoje súkromné, nepodnikateľské účely.
 5. Zákazníckym centrom sa rozumie stránky na adrese “client.mirga.sk”, kde môže zákazník po prihlásení spravovať svoje služby u Prevádzkovateľa.
 6. Autorizáciou sa myslí preukázanie totožnosti zákazníka, najmä preukázanie sa prihlasovacím menom a heslom k Zákazníckemu účtu, a tým tiež preukázanie práva pre nakladanie so zákazníckym účtom a službami, ktoré sú pod ním vedené.
 7. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať zmluvu s Prevádzkovateľom a objednávať služby ponúkané Prevádzkovateľom menom tretích strán, ak mu k tomu tretia strana nedala vopred písomný súhlas. Tento písomný súhlas môže byť kedykoľvek Prevádzkovateľom vyžiadaný a Zákazník je povinný ho bezodkladne predložiť, inak je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú službu zrušiť.
 8. Objednaním služby Zákazník vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie so Zmluvou, týmito VOP a všetkými ostatnými podmienkami súvisiacimi s objednanú službou, rovnako ako s obsahom, špecifikácií a cenou ním objednané služby podľa ponuky Prevádzkovateľa. Zákazník aj Prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy, tieto VOP a ďalšie podmienky v prípade, že sú súčasťou zákazníkom objednané služby.
 9. Zákazník uzavretím Zmluvy tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s funkciami danej služby a z toho dôvodu nie je v rámci poskytnutej služby oprávnený požadovať vrátenie už uhradenej platby za niektorú z ponúkaných služieb s odôvodnením, že mu vykonanie služby nevyhovuje.
 10. Zákazník v plnej miere zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním v rozpore s týmito VOP a / alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Prevádzkovateľovi, iným používateľom Služieb alebo iným tretím osobám. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.
 11. V prípade, že Zákazník porušuje tieto VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť jeho Služby. Pri zvlášť závažnom porušení alebo opakovanom porušovaní týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený službu zrušiť.
 12. Pozastavením služby sa rozumie znefunkčnenie danej Služby a / alebo zamedzenie prístupu k danej Službe. Zákazník súčasne nemá prístup ani k žiadnym dátam (súborom, databázam), ktorá je Službe patrí, a možno ich získať len predĺžením platnosti Služby alebo uhradením poplatku za obnovu dát zo zálohy.
 13. Zrušením služby sa rozumie jej pozastavenie, ukončenie a zmazanie dát tejto služby.

 

Garancia dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Prevádzkovateľ zabezpečí bezproblémovú prevádzku služieb s výnimkou doby potrebnej pre údržbu technických a softvérových prostriedkov, prostredníctvom ktorých sú služby prevádzkované.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky systémov za účelom ich údržby a aktualizácií.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať neplánované odstávky, ak to situácia vyžaduje a je nutné ich neodkladne vykonať na zabezpečenie ďalšieho chodu služieb a serverov.
 4. Poruchou sa rozumie chyba v technických alebo softvérových prostriedkoch Prevádzkovateľa, ktorá spôsobuje úplnú nefunkčnosť či nedostupnosť služieb, následkom čoho je Zákazník nemôže v plnej miere využívať. Za poruchu sa nepovažuje plánovaná odstávka.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nefunkčnosť alebo nedostupnosť služby, ktorá je zapríčinená treťou stranou.
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nedostupnosť systému, ktorá bola spôsobená technickým či iným problémom na strane subdodávateľov, poruchou či odstávkou v sieti Internet medzi užívateľom a servermi Prevádzkovateľa či vyššou mocou. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služby v prípade nefunkčnosti pripojenia užívateľa k Internetu.
 7. O poruchách, odstávkach a dôležitých zmenách je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka na svojich WWW stránkach v rámci možností s dostatočným predstihom.
 8. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či ďalších nákladov, vzniknutých v súvislosti s nedostupnosťou služby. Akékoľvek náhrady škôd a ďalších nákladov, vrátane zodpovednosti za ušlý zisk Zákazníka, sú vždy limitované (a ohraničené) maximálnou výškou, ktorá je rovná poplatku za jeden mesiac prevádzky príslušnej služby.
 9. V prípade nefunkčnosti alebo poruchy služby je Zákazník povinný závadu písomne ​​(e-mailom, kontaktným formulárom) reklamovať a to najneskôr do 24 hodín od začiatku nefunkčnosti služby.
 10. Na prípadnú kompenzáciu z dôvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v prípade, že z jeho strany neboli riadne a včas uhradené všetky poplatky za všetky poskytované služby Prevádzkovateľom, služba je vypovedaná, alebo je služba nefunkčná kvôli predchádzajúcemu rokovania Zákazníka, alebo Zákazník písomne ​​preukázateľným spôsobom (e -mail, kontaktným formulárom) nevykoná reklamáciu nefunkčnosti služby najneskôr do 24 hodín od začiatku nefunkčnosti služby.
 11. Prevádzkovateľ neručí vzhľadom k povahe e-mailovej komunikácie za korektné doručovanie e-mailových správ zo svojich serverov či na svoje servery a z / do svojej siete a nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedoručenú či stratenú e-mailovou správou.
 12. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie dát v dôsledku hardwarovej poruchy servera alebo diskového poľa (najmä porucha pevného disku).

 

 

 

 

Zákaznícka podpora a komunikácia so zákazníkom

 1. Rozsah a podmienky poskytovania zákazníckej podpory sú špecifikované v podmienkach jednotlivých služieb.
 2. Pri kontaktovaní zákazníckej podpory môže Prevádzkovateľ požadovať, aby sa Zákazník preukázal prihlasovacími údajmi do zákazníckeho účtu BA Centrum Slovakia s.r.o. či inými identifikačnými údajmi na tento účel stanovené (autorizácia). Ak tak Zákazník neurobí, môže Prevádzkovateľ poskytnutie podpory či prevedenie zásahu technika Prevádzkovateľa odmietnuť.
 3. V rámci zákazníckej podpory poskytuje Prevádzkovateľ Zákazníkovi základné informácie, návody a rady. Pokiaľ Zákazník žiada po Prevádzkovateľovi riešenie problému, ktorý vyžaduje zásah technika Prevádzkovateľa a ktorý bol spôsobený chybou na strane Zákazníka či následkom nesprávneho užívania Služby, môže Prevádzkovateľ po Zákazníkovi požadovať úhradu zásahu technika podľa aktuálneho cenníka.
 4. Ak je u služby k dispozícii podpora cez telefón, možno telefónom získavať len všeobecné informácie a rady alebo riešiť zjavné poruchy či nedostatky služby. Nemožno však cez telefón žiadať vykonanie úkonov, ktoré vyžadujú autorizáciu zákazníka. V takom prípade je nutné na WWW stránkach Prevádzkovateľa po prihlásení do zákazníckeho účtu vyplniť kontaktný formulár.

 

Vyúčtovanie a platby

 1. Aktuálny cenník je k dispozícii na stránkach Prevádzkovateľa “hosting.mirga.sk”. Zmeny v cenníku Prevádzkovateľ včas oznamuje na rovnakých stránkach.
 2. Faktúry a zálohové faktúry sú Zákazníkovi zasielané prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v zákazníckom účte BA Centrum Slovakia s.r.o. Zákazníka. Účtovné doklady nie sú poskytované v papierovej podobe, s čím Zákazník výslovne súhlasí.
 3. Faktúry za jednorazové úkony technikov sú splatné vopred, prípadne do 7 dní od (vystavenia faktúry / zaslanie faktúry Zákazníkovi).
 4. Ak Zákazník neuhradí akúkoľvek zálohovú faktúru (výzvu k platbe) do konca predplateného obdobia danej služby, je Prevádzkovateľ oprávnený službu pozastaviť.
 5. Ak Zákazník neuhradí akúkoľvek faktúru do doby jej splatnosti, je Prevádzkovateľ oprávnený službu pozastaviť.
 6. Ak je akákoľvek faktúra či zálohová faktúra nezaplatená ani 3 kalendárne dni po konci predplateného obdobia danej služby, tak je Prevádzkovateľ oprávnený službu zrušiť. V takom prípade budú dáta Zákazníka nenávratne zmazané. V prípade, že zákazník bude chcieť tieto dáta získať späť (ak ich bude mať Prevádzkovateľ k dispozícii v zálohe), prípadne službu obnoviť, Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať úhradu za túto službu podľa svojho cenníka.

7.Službu, ktorú Prevádzkovateľ alebo Zákazník vypovedal (použil tzv. Dobehnutí služby v administrácii), môže Prevádzkovateľ úplne zrušiť hneď po skončení predplateného obdobia či hneď po termíne dohodnutej výpovede.

8.Neuhradenia faktúry či zálohovej faktúry nemá vplyv na predplatné obdobie. Zákazník je povinný uhradiť prevádzku služby aj za dobu, keď bola Prevádzkovateľom pozastavená.

 1. Faktúry a zálohovej faktúry sa považujú za uhradené pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
 2. a) platba je zaslaná na správny účet Prevádzkovateľa
 3. b) je poukázaná presná čiastka podľa výzvy k platbe v správnej mene
 4. c) pri platbe je uvedený správny variabilný symbol
 5. d) platba je pripísaná na účet Prevádzkovateľa
 6. e) platba je spracovaná platobným systémom Prevádzkovateľa
 7. Prevádzkovateľ neakceptuje písomná, faxové, e-mailová ani žiadna iná podobná potvrdenie o zaplatení, pokiaľ suma na účet Prevádzkovateľa ešte nedorazila.
 8. Pri medzinárodnej platbe je Zákazník povinný uhradiť všetky poplatky spojené so zahraničným platobným stykom (nastavenie poplatkov “OUR”). V opačnom prípade prevádzkovateľ platbu neakceptuje a Zákazník je povinný dorovnať rozdiel tak, aby prišla Prevádzkovateľovi suma v plnej požadovanej výške.
 9. Všetky zľavové kupóny, pokiaľ nie je uvedené inak, platí len pre novo objednané služby len na prvé fakturačné obdobie, neplatí na predĺženie služieb, taktiež neplatí na doplatkovej faktúry a na úhradu dodatočne aktivovaných príplatkových služieb. Zľavové kupóny nemožno nijako kombinovať ani sčítať. Zľavové kupóny nie je možné uplatňovať spätne (po zaplatení objednávky).

 

Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie práv k ochranným známkam, práv k obchodnej firme a iných práv chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorého sa dopustí Zákazník používaním služieb.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktoré sú alebo by mohla byť Zákazníkovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb. Akékoľvek náhrady škôd a ďalších nákladov, vrátane zodpovednosti za ušlý zisk Zákazníka, sú vždy limitované (a ohraničené) maximálnou výškou, ktorá je rovná poplatku za jeden mesiac prevádzky príslušnej služby.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť parametre služieb a ich variantov. Je však povinný tieto zmeny vopred oznámiť Zákazníkovi formou informácie na WWW stránkach Prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ nie je oprávnený zasahovať do dát vytvorených či umiestnených Zákazníkom, nie je medzi nimi dohodnuté inak. Tento zákaz neplatí v prípade podozrenia týkajúceho sa porušenia týchto zmluvných podmienok a zneužitia poskytovanej služby. O tom je Prevádzkovateľ povinný Zákazníka ihneď informovať.
 5. V prípade, že Zákazník porušuje tieto Zmluvné podmienky alebo dojednania s Prevádzkovateľom, je Prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť a poskytovanú službu odvolať. V takom prípade budú dáta Zákazníka vymazaná a uložená na náhradnom nosiči. V prípade, že zákazník bude chcieť tieto dáta získať späť, Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať úhradu za túto službu podľa svojho cenníka.

 

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinný používať služby podľa manuálov, návodov a inštrukcií dodaných Prevádzkovateľom. Je tiež povinný v tomto zmysle preškoliť všetkých, ktorí sa na správe služieb podieľajú.
 2. Zákazník sa zaväzuje vykonať na svojej strane všetky potrebné opatrenia na riešenie zneužitie služieb. Zákazník je zodpovedný za následky takéhoto zneužitia, ak k nemu dôjde.
 3. Zákazník je povinný urobiť všetky opatrenia na ochranu všetkých prístupových údajov (prihlasovacieho mena a hesla) všetkých používateľov pre správu a používania služieb a pre prístup do zákazníckeho účtu. Za akékoľvek škody, ktoré vzniknú zneužitím systému cudzou osobou, ktorá k prístupu použije správne prihlasovacie meno a heslo, je zodpovedný Zákazník.
 4. Zákazník súhlasí s tým, že mu bude Prevádzkovateľ zasielať e-mailom informácie o novinkách v ponuke služieb Prevádzkovateľa.
 5. Zákazníkovi je zakázané pokúšať sa o narušenie chodu služieb a technických či softvérových prostriedkov, zámerne je preťažovať, pokúšať sa využívať služby alebo systémov v rozpore s jeho účelom.
 6. Zákazníkovi je zakázané využívať služby na účely, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR či v rozpore s dobrými mravmi, rozosielanie nevyžiadanej pošty a pod.
 7. Zákazník je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a konať v súlade s dobrými mravmi a všeobecne uznávanými morálnymi a etickými normami. Zákazník najmä nesmie porušovať zákonom chránené práva prevádzkovateľa a tretích osôb.
 8. Zákazník ručí Prevádzkovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených v registrácii, vo všetkých objednávkových formulároch a ďalších dokumentoch. Zároveň je Zákazník povinný všetky zmeny ihneď aktualizovať alebo nahlásiť ich zmenu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku uvedenia neplatných či neaktuálnych údajov.

 

Vylúčenie z prevádzky

 1. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytovanie služieb Zákazníkovi, ktorého aktivita aspoň čiastočne patrí do niektorej z týchto kategórií alebo obsah, ktorý poskytuje, ukladá, zdieľa či sťahuje, aspoň čiastočne patrí do niektorej z nasledujúcich kategórií:

– je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo platnými medzinárodnými dohovormi

– je v rozpore s dobrými mravmi

– porušovanie autorských, patentových, priemyselných alebo iných práv

– rozosielanie nevyžiadaných správ (spam)

– priame alebo nepriame poškodzovanie akýchkoľvek práv tretích osôb

– preťažovanie infraštruktúry alebo technických či softvérových prostriedkov Prevádzkovateľa či iných strán

– ohrozovania súkromia alebo bezpečnosti iných systémov či osôb

 1. Vyššie uvedené ustanovenie sa týka všetkého, čo sa aj čiastočne môže zaradiť do vyššie uvedených kategórií, pričom rozhodnutie o porušení tohto odseku zo strany Zákazníka je výhradne na uvážení Prevádzkovateľa.
 2. Zákazník nie je oprávnený ukladať či zdieľať programy alebo dáta (súbory), ktorých nie je autorom a nemá k nakladanie s nimi písomný súhlas ich autora alebo vlastníka práv k nim. Poskytovateľ je oprávnený si v prípade podozrenia z porušovania tohto zákazu vyžiadať od Zákazníka písomné potvrdenie, že je oprávnený takto činiť. Zákazník je povinný toto potvrdenie Prevádzkovateľovi dodať bez zbytočných odkladov. Ak Zákazník toto potvrdenie nedodá, je Prevádzkovateľ oprávnený službu obmedziť, pozastaviť alebo sporná dáta (súbory) zmazať. Rozhodnutie o súlade využitie služby a týchto zmluvných podmienok je výhradne na uvážení Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený skúmať dáta (súbory) zákazníka, ak pojme podozrenie, že sú tieto dáta (súbory) v rozpore s týmito podmienkami.
 4. Zákazník zodpovedá za všetku škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi, jeho ďalším Zákazníkom alebo tretím stranám.
 5. Prevádzkovateľ umožní umiestnenie obsahu s erotickú a pornografickú tematikou na svojich zariadeniach iba po predchádzajúcej dohode medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom. Bez tejto dohody je umiestnenie, šírenie a sťahovanie takéhoto obsahu zakázané.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť prevádzku služby v prípade, že Zákazník pre ich prevádzku využíva nevhodné softvérové ​​prostriedky alebo nie sú vhodne nastavené (napr. Chyba v skripte, nevhodný algoritmus v programe, chybne nastavenej databázové indexy a pod.). Rozhodnutie o nevhodnosti je výhradne na uvážení Prevádzkovateľa.

 

Ochrana informácií a ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ i Zákazník sa zaväzujú k mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa vzájomne dozvedeli v súvislosti so zriadením a prevádzkou služieb.
 2. Ochrana informácií sa nevzťahuje na prípad, keď má Poskytovateľ informačnú povinnosť stanovenú zákonom resp. kedy si informácie vyžiadajú štátne orgány oprávnené na to zákonom, alebo ide o informácie, ktoré sú verejne dostupné.
 3. Detaily ohľadom osobných údajov, nakladanie s osobnými údajmi a ochrany osobných údajov sú v samostatnom dokumente Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov BA Centrum Slovakia s.r.o. v súlade s GDPR.
 4. V prípade, že Zákazník u BA Centrum Slovakia s.r.o. uchováva (ukladá) akékoľvek osobné údaje, tak sa medzi BA Centrum Slovakia s.r.o. a Zákazníkom uzatvára Spracovateľská zmluva, podľa ktorej je Zákazník správcom týchto osobných údajov a BA Centrum Slovakia s.r.o. spracovateľom. Obdobne sa postupuje aj v prípade, že Zákazník pôsobí už ako spracovateľ osobných údajov pre iného správcu. V takom prípade je BA Centrum Slovakia s.r.o. ďalším spracovateľom. Zmluva je u vybraných služieb k stiahnutiu v klientskej administráciu.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zabrániť ich zmene, strate alebo zničeniu, neoprávnenému prenosu či ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu

 

Trvanie a jej zánik

 1. Dobu trvania dohody a jej zánik upravujú zmluvné podmienky konkrétnych služieb.
 2. Zákazník – spotrebiteľ má v súlade zo zákonom § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 344 Obchodného zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Vzhľadom k tomu, že Zákazník – spotrebiteľ výslovne požiadal Prevádzkovateľa o začatie s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie, berie na vedomie, že je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Odstúpiť môže zákazník vyplnením príslušného formulára v príslušnej zákazníckej sekcii na internetových stránkach Prevádzkovateľa.
 3. Pri ukončení prevádzkovania služby nezaniká Zákazníkovi povinnosť uhradiť nezaplatené faktúry a zálohovej faktúry s výnimkou zálohovej faktúry na predplatné obdobie, ktoré nenastalo.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Každá dohoda medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadia platným a účinným slovenským právnym poriadkom.
 2. S ohľadom na to, že zmluvný vzťah sa vytvára na dlhšiu dobu dobu, a po túto môže dôjsť k zmenám na trhu či legislatíve, vyhradzuje si Prevádzkovateľ v zmysle zákona § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 344 Obchodného zákonníka, oprávnenie tieto VOP v primeranom rozsahu meniť. Nové znenie VOP zverejní Prevádzkovateľ na svojich WWW stránkach a Zákazník bude na takúto prípadnú zmenu upozornený e-mailom, a to v primeranej lehote pred vstupom nového VOP nadobudnú účinnosť. Zákazník má právo zmeny VOP písomne ​​odmietnuť, a to najneskôr do dňa, keď nastane ich účinnosť. V prípade, že Zákazník zmeny VOP v tejto dobe neodmietne, platí, že sa zmluvný vzťah riadi novým znením VOP. V prípade, že Zákazník zmeny / nové úplne znenie VOP odmietne, sú Prevádzkovateľ aj Zákazník oprávnení príslušný zmluvný vzťah predčasne ukončiť, a to vzájomnou dohodou či výpoveďou. Výpovedná lehota v takomto prípade činí 2 mesiace od písomného oznámenia o zmene VOP druhej zmluvnej strane.
 3. V prípade, že sú tieto VOP k dispozícii pre Zákazníka vo viacerých jazykových verziách, má prednosť slovenská verzia. Prevádzkovateľ v takom prípade nezodpovedá za správnosť takéhoto prekladu.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Rýchly kontakt