Spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje u BA Centrum Slovakia s.r.o.

Verzia dokumentu 1.0 tu 25. mája 2018

I.

Osobné údaje spracovávané BA Centrum Slovakia s.r.o.

Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

BA Centrum Slovakia s.r.o. spracováva len údaje nutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Ide najmä o:

 • akademické a vedecké (či iné podobné) tituly
 • meno a priezvisko fyzických osôb
 • názov obchodnej firmy
 • IČO, DIČ, IČ DPH DPH a iné údaje obdobnej povahy
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla alebo miesta podnikania
 • fakturačná adresa
 • identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí
 • identifikačné údaje majiteľa služby a identifikačné údaje platiteľa služby
 • bankové spojenie
 • potvrdenie súhlasu o plnoletosť Subjektu, respektíve súhlasu zákonného zástupcu s odovzdaním osobných údajov subjektu BA Centrum Slovakia s.r.o.
 • v prípade registrácie názvov domény môžu byť výnimočne vyžadované a spracúvajú ďalšie údaje, ktoré vyžaduje alebo eviduje a spracúva príslušný doménový register
 • identifikátory držiteľov a správcov doménových mien (mien domény)
 • BA Centrum Slovakia s.r.o. neukladá a nespracováva nepotrebné informácie príklad ako je pohlavie, vek alebo miesto výskytu, ktoré sú automaticky odovzdávané z ktorých sociálnych sietí v okamihu, keď je zákazníkovu účet u BA Centrum Slovakia s.r.o. prepojený (alebo prepájanie) s účtom na sociálnych sieťach

Tieto údaje sú v príslušných on-line formulároch vždy rozdelené na povinné a povinné a ostatné údaje sú v tomto konkrétnom prípade nepovinné a je na zvážení Zákazníka či je vyplní a ak je vyplní, tak dáva BA Centrum Slovakia s.r.o.  súhlas sa spracovaním týchto nepovinných údajov.

Jedná sa teda o všetky osobné údaje, vďaka ktorým jednoznačne a nezameniteľne identifikujeme konkrétneho zákazníka.

Zákaznícky účet

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých služieb BA Centrum Slovakia s.r.o.  je zákaznícky účet, pre ktorého fungovanie je nutné vyplniť:

 • email
 • meno
 • priezvisko

a ako nepovinné údaje je možné vyplniť:

 • názov firmy
 • telefón

Kontaktné údaje

 • e-mailová adresa, prípadne záložné e-mailové adresy, vrátane rozdielnych e-mailových adries na rôzne účely

(Napríklad rozlíšené pre majiteľov, správcov, platca apod.)

 • telefónne spojenie, vrátane rozdielnych telefónnych čísel pre rôzne účely (napríklad rozlíšené pre majiteľov, správcu, platca pod.), vrátane faxového spojenia
 • prihlasovacie mená, adresy a nickname používané zákazníkom na sociálnych sieťach v prípade, že zákazník tieto adresy využíva napríklad pre prihlásenie do administrácie svojich služieb u BA Centrum Slovakia s.r.o.

Údaje o objednaných a odoberaných službách, využívanie služieb

 • druh a špecifikácie objednané alebo poskytované alebo poskytnuté služby, zmeny u služieb a história zmien (Vrátane všetkých dokumentov zaslaných elektronickou alebo písomnou formou zákazníkmi BA Centrum Slovakia s.r.o. alebo BA Centrum Slovakia s.r.o. zákazníkom) objem poskytovaných alebo poskytnutých služieb a ich cena, detaily o výpočte a stanovenie ceny
 • informácie o platbách a úhradách, výzvach k platbe a pod., Vrátane všetkých detailov o vykonanej platbe (napríklad čísla účtu odosielateľa)
 • informácie o rozpracovaných a nedokončených objednávkach
 • história prístupov do administrácie BA Centrum Slovakia s.r.o.
 • všetky detaily o nastavení jednotlivých služieb a to napríklad kombinácia e-mailové adresy a IP z ktorej je povolený prístup
 • história zmien nastavenia jednotlivých služieb
 • kontakty a históriu kontaktov a zmien v kontaktoch pri jednotlivých služieb
 • v prípade objednávky s bonusom za prechod od konkurencie BA Centrum Slovakia s.r.o. eviduje ďalšie doplnkové údaje nutné pre uznanie bonusu (môže ísť napríklad o dáta poskytnutie služby a ceny služby u iného poskytovateľa, účtovné a iné doklady v papierovej alebo elektronickej podobe, ktorými zákazník dokladá svoj nárok na bonus), pričom tieto údaje nie sú ďalej spracovávané inak, než pre samotné uznanie bonusu a sú chovávané po dobu aktívne služby (mazanie a anonymizácie sa riadi službou)
 • v prípade výberu niektorého z darčekov k objednaným službám BA Centrum Slovakia s.r.o. eviduje ďalšie doplnkové údaje nutné pre správnej dodanie darčeka (môže ísť o doručovaciu adresu, veľkosť a druh oblečenia), pričom tieto údaje nie sú ďalej spracovávané inak, než pre samotné doručenie vybraného darčeka a sú uchovávané po dobu aktívnej služby (mazanie a anonymizácie sa riadi službou)
 • v prípade, že zákazník alebo potencionálny zákazník, využije niektorú zo spotrebiteľských súťaží prípadne hry o darčeky BA Centrum Slovakia s.r.o. (napríklad sady dresov), tak BA Centrum Slovakia s.r.o. eviduje ďalšie doplnkové údaje potrebné na správne dodanie darčeka (môže ísť o doručovaciu adresu, veľkosť a druh oblečenia), pričom tieto údaje nie sú ďalej spracovávané inak, než pre samotné doručenie vybraného darčeka alebo výhry a sú uchovávané po dobu aktívnej služby (mazanie a anonymizácie sa riadi službou)

 

II.

Prevádzkové údaje a miestne údaje

Ide najmä o:

 • volajúci číslo u telefónnych hovorov na zákaznícku podporu alebo na iné telefónne číslo BA Centrum Slovakia s.r.o.
 • adresa a detaily dátového spojenia (napr. IP adresa alebo URL adresa)
 • dátum a čas vykonávaných operácií a zmien
 • detaily o prístupoch do zákazníckej administrácie BA Centrum Slovakia s.r.o. a vykonávaných zmenách
 • druh prehliadača a operačného systému pripojeného počítača
 • dátové toky pri jednotlivých služieb, ktoré BA Centrum Slovakia s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom
 • detaily prenosu údajov, ktoré sú využívané najmä pre sledovanie kvality poskytovaných služieb a zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb (napríklad záznamy využívané alebo získané rôznymi druhmi IT ochrán a bezpečnostných riešení, ako sú DDOoS ochrany, IDS / IPS ochrany, antivírusovej ochrany)
 • detaily o obsadenom dátovom (úložnom) priestoru

III.

Údaje spracované na základe súhlasu

Ide najmä o:

 • údaje získané marketingovými prieskumy (sú spracované u zákazníkov služieb BA Centrum Slovakia s.r.o. na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely)
 • údaje o využívaní služieb, produktov, výhod a typovom správanie pri využívaní služieb (sú spracované u zákazníkov služieb BA Centrum Slovakia s.r.o. na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely)
 • kontaktné údaje v prípade, že sa nejedná o zákazníka BA Centrum Slovakia s.r.o. (sú spracované na základe súhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných BA Centrum Slovakia s.r.o. získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných BA Centrum Slovakia s.r.o., internetovú reklamu a v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely sú tieto údaje spracované spoločne s ostatnými osobnými údajmi na tento účel)

 

IV.

Spracovávanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov BA Centrum Slovakia s.r.o.

Napríklad sa jedná o tieto účely:

 • zabezpečovanie prevádzky služieb (a to vrátane ochrany) sietí elektronických komunikácií (plnenie zmluvy)
 • poskytovanie elektronických komunikačných služieb, detailov o všetkých platobných transakciách, poskytovanie ďalších súvisiacich služieb (plnenie zmluvy)
 • vyúčtovanie za poskytnuté alebo ponúknuté služby (plnenia zmluvy)
 • plnenie zákonných (najmä daňových) povinností (plnenie zákonných povinností)
 • účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností)
 • prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch BA Centrum Slovakia s.r.o. na prevenciu vzniku škôd

(Oprávnený záujem BA Centrum Slovakia s.r.o.)

 • zákaznícke spory medzi BA Centrum Slovakia s.r.o. a zákazníkom (oprávnený záujem)
 • nahrávanie a monitorovanie hovorov so zákazníckou podporou (plnenie zmluvy)
 • kroky spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy)
 • zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv BA Centrum Slovakia s.r.o. (oprávnený záujem)
 • evidencia platobnej morálky klientov (oprávnený záujem)
 • evidencia využívanie siete a elektronických komunikačných služieb (oprávnený záujem)

 

V.

Logy spracovávanej BA Centrum Slovakia s.r.o.

BA Centrum Slovakia s.r.o.  si uchováva napríklad nasledujúce logami:

 • udalostí vytvorené v administrácii služieb BA Centrum Slovakia s.r.o. (doba uchovávania a spracovania je zhodná s dobou počas ktorej sú evidovaná služba v evidencii BA Centrum Slovakia s.r.o.)
 • access log (log prístupov) s dobou spracovania maximálne 6 mesiacov
 • error logy s dobou spracovania maximálne 6 mesiacov
 • ftp logy s dobou spracovania maximálne 6 mesiacov
 • logy e-mailovej komunikácie a prístupov k mailom s dobou spracovania maximálne 6 mesiacov
 • logy aktivity zákazníckej podpory (náhľady a čítanie komunikácie zákazníckej podpory so zákazníkmi)
 • logy manipulácia s jednotlivými službami (nastavenie služieb, náhľady na služby, presuny a zmeny v rámci zákazníckych účtov)

 

VI.

Kategórie príjemcov osobných údajov spolupracujúcich s BA Centrum Slovakia s.r.o.

Doménové registre a spolupracujúce registrátori

v prípade domén CZ: CZ.NIC, z.s.p.o.

v prípade domén SK: SK-NIC

v prípade domén PL: nasko

v prípade domén EU: EURid

v prípade ostatných domén: SUBREG

v prípade ostatných domén: ASCII

spolupracujúce firmy

WEDOS a.s.

Websupport a.s.

Alza CZ/SR

Bioelektro Energy s.r.o.,

COWEL SK, s.r.o.,

Profis s.r.o.,

Proficom s.r.o.,

CitySolar s.r.o.,

 

Rýchly kontakt